Τόμος Πρακτικών του Συνεδρίου


 
Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. Τα πρακτικά του συνεδρίου.  Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2017

ISBN: 978-...-....-...-... (e-Βook/pdf)Θα είναι διαθέσιμος online στους εγγεγραμμένους σύνεδρους, όταν κατασκευαστεί , σε μορφή e-Book/pdf - μετά την πραγματοποίηση του Συνεδρίου - κι ως το τέλος του Δεκεμβρίου 2017.